Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Engelska 3, Språk och litteratur, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska
Ämnesområde Engelska - EN1
  Kurskod   711G22
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupad nivå kunna:
- använda kunskap om den klassiska engelskspråkiga litteraturen och redogöra för den vetenskapliga kritiken av densamma,
- demonstrera kunskaper i engelska språkets utveckling från fornengelska till tidig modern engelska med avseende på språkets etymologi, fonologi, morfologi, syntax, ordförråd och ortografi, alternativt beskriva och exemplifiera geografiska och sociala variationer i modern engelska (valbara kurser),
- kritiskt tillämpa lingvistiska och sociolingvistiska teorier och metoder i analyser av språkliga data,
- genomföra en uppgift utifrån givna tidsramar,
- uppvisa hög språklig säkerhet i olika sammanhang med tonvikt på formell engelska samt uppvisa förtrogenhet med stilistiska drag
Kursinnehåll
Kursen innehåller både en litteraturvetenskaplig och en språkvetenskaplig del. I den litteraturvetenskapliga delen ingår litterär analys av klassiska engelskspråkiga verk, även med hjälp av litteraturkritik. Den språkvetenskapliga delen behandlar engelsk språkhistoria, alternativt moderna varianter av det engelska språket. Därutöver diskuteras bl a synonymer, stilnivå och syntax med utgångspunkt i översättningsövningar. Det ges även en introduktion i språk- eller litteraturvetenskaplig metod.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, lektioner och gruppövningar. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier.
Examination
Löpande examination sker genom aktivt och obligatoriskt deltagande i seminarier. Dessutom ingår inlämningsuppgifter, skriftlig och muntlig examination i varierande former, samt avslutande skriftligt språkfärdighetsprov i form av salstentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Engelska, grundkurs och Engelska, fortsättningskurs med minst 52,5 hp godkända (motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Engelska 3, Språk och litteratur
English 3, Language and Literature
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 711G22      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-10-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2014-09-01