Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Engelska 3, Språk och litteratur, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska
Ämnesområde Engelska - EN1
  Kurskod   711G22
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupad nivå kunna
- använda kunskap om den klassiska engelskspråkiga litteraturen och redogöra för den vetenskapliga kritiken av densamma
- beskriva och exemplifiera geografiska och sociala variationer i engelskan samt redogöra för kontexter där engelska förekommer
- identifiera och tillämpa stilistiska drag i engelska texter.
Kursinnehåll
Kursen består av Språk och kultur vilket omfattar övningar i litterär analysförmåga och studier av litteraturkritik, en språkvetenskaplig del som behandlar moderna varianter inom det engelska språket – med tonvikt på brittisk och amerikansk engelska – samt övningar i språkfärdighet.

Språk och kultur
- Writers and Critics
- Varieties and Contexts of English
- Språkfärdighet
Undervisning/Arbetsformer
Studenten förväntas aktivt och konstruktivt delta på seminarier. Studenten fördjupar sin litterära analysförmåga och dithörande litteraturkritik genom läsning av klassiska engelskspråkiga romaner. Moderna varianter inom engelska språket analyseras.
Språkfärdighet övas kontinuerligt, för att utveckla studenternas förmåga att uttrycka sig i formell engelska.
Undervisningen sker i form av självstudier, föreläsningar, seminarier och lektioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Löpande examination sker genom aktivt och obligatoriskt deltagande i seminarier. Dessutom ingår inlämningsuppgifter, skriftlig och muntlig examination i varierande former, samt avslutande skriftligt språkfärdighetsprov i form av salstentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Engelska, grundkurs och Engelska, fortsättningskurs med minst 52,5 hp godkända (motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Engelska 3, Språk och litteratur
English 3, Language and Literature
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 711G22      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-10-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.