Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
English Studies, continuation course, 22,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska
Ämnesområde Engelska - EN1
  Kurskod   711G19
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för engelsk och amerikansk litteratur från olika epoker, även ur ett kulturhistoriskt perspektiv,
- med utgångspunkt i litteraturvetenskaplig metod och med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp analysera litteratur och även analysera andra kulturella företeelser,
- uttrycka sig idiomatiskt och språkligt korrekt i olika sammanhang med tonvikt på formell engelska,
- tillämpa lingvistiska teorier och metoder i analyser av språkliga data,
- identifiera utvalda sociala och geografiska varianter av engelska och med hjälp av ljudskrift och fonetiska grundbegrepp beskriva fonologin i dessa varianter,
- med hjälp av en problemställning om språklig variation författa en kortare uppsats av vetenskaplig karaktär,
- inom valda områden använda kunskaper i vetenskaplig teori, metodik och framställning samt visa orientering i forskningsfrågor,
- självständigt formulera och lösa problem och presentera resultatet,
- formaliahantering i användandet av källtexter där även källkritiska och forskningsetiska ställningstaganden ingår,
- genomföra en uppgift utifrån givna tidsramar.
Kursinnehåll
Kursen utgörs av en språkvetenskaplig och en litteraturvetenskaplig del. Den språkvetenskapliga delen behandlar det engelska språkets uppbyggnad och struktur samt geografiska och sociala varianter av det engelska språket. Lingvistiska termer och begrepp och deras vetenskapliga tillämpning ingår.

Den litteraturvetenskapliga delen innehåller en kulturhistorisk översiktskurs, vilken behandlar brittisk och amerikansk historia och litteratur från 1500-talet fram till 1900-talet, samt litterär analys av några av de mest klassiska verken i engelskspråkig litteratur. Litteraturvetenskaplig teori och metod liksom litteraturkritik ligger till grund för litteraturstudiet.

I kursen ingår även ett projektarbete, i form av en kortare vetenskaplig uppsats, med litterär eller lingvistisk inriktning.
Undervisning/Arbetsformer
Studentens huvudsakliga arbete består av självstudier och studenten förväntas aktivt och konstruktivt delta på seminarier. Till stöd för de egna studierna ges undervisning i form av föreläsningar, seminarier, lektioner, övningar och handledning. Återkoppling sker i muntlig och skriftlig form.
Examination
Examination sker löpande genom aktivt och obligatoriskt deltagande i seminarier. Dessutom ingår inlämningsuppgifter, skriftlig och muntlig examination i varierande former samt ett självständigt projektarbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
English Studies, continuation course
English Studies, continuation course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 711G19      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-12-20 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2013-05-24