Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
English Studies, continuation course, 22,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde English - ENA
Ämnesområde English – EN1
  Kurskod   711G19
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
English Studies, continuation course
English Studies, continuation course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 711G19      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: English - ENA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ENA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-12-20 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2012-08-30