Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
English Literature & Cultural Studies, foundation course, 15hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde English - ENA
Ämnesområde English – EN1
  Kurskod   711G18
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
English Literature & Cultural Studies, foundation course
English Literature and Cultural studies
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 711G18      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: English - ENA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ENA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-12-20 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.