Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Modern Fiction, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska - ENA
Ämnesområde Engelska - ENA
  Kurskod   711G17
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda ett representativt urval av modern engelskspråkig skönlitteratur
- demonstrera en förbättrad förmåga att uttrycka sig muntligt på engelska
- använda grundläggande analytiska metoder för litteraturstudier applicerade på vald litteratur
Kursinnehåll
Studier av ett antal skönlitterära verk samt bakgrundsmaterial till dessa.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av textseminarier, där studenterna muntligt redovisar och diskuterar den utvalda litteraturen. Diskussionen grundas på inläsning av materialet och av ett antal frågeställningar som förbereds skriftligt. Studenten förväntas att aktivt och konstruktivt delta i seminarierna. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationen är fortlöpande och sker genom aktivt i seminarier samt genom fullgörande av förelagda uppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Områdesbehörighet 2 (Aktuellt språk Steg 3 och En B). Dispens ges för Aktuellt språk Steg 3.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Modern Fiction
Modern Fiction
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 20009-00139   Kurskod: 711G17      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska - ENA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ENA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2009-11-20 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.