Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Science-Fiction Classics, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska
Ämnesområde Engelska - EN1
  Kurskod   711G13
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera en överblick över den historiska utvecklingen av engelskspråkig science fiction-litteratur,
- använda grundläggande analytiska metoder för litteraturstudier applicerade på science fiction-litteratur som behandlar framtidsvisioner och –scenarier som tar sin utgångspunkt i sin respektive samtid,
- använda insikter om hur science fiction-litteraturen kan ge oss en större förståelse för vårt eget samhälle, med avseende på bl.a. samhällsstruktur och vetenskap.
Kursinnehåll
Kursen består av en introduktionsföreläsning kring science fiction-genrens historiska utveckling, baserad på engelskspråkig litteratur. Ett antal olika verk studeras och analyseras därefter i muntliga seminarier under kursens gång.
Undervisning/Arbetsformer
Samtliga studenter förväntas att aktivt och konstruktivt delta på seminarier. Undervisningen sker i form av en föreläsning och efterföljande litterära seminarier, där studenterna muntligt redovisar och diskuterar litteraturen, och där återkoppling sker i muntlig form.
Examination
Löpande examination sker genom aktivt och obligatoriskt deltagande i seminarier. Dessutom ingår en avslutande skriftlig examen, baserad på den litteratur som behandlats i kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Sv B/Sv2 B + En B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Science-Fiction Classics, grundkurs
Science-Fiction Classics, basic level
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 711G13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G       HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.