Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Science-Fiction Classics, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska
Ämnesområde Engelska - EN1
  Kurskod   711G13
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera en överblick över den historiska utvecklingen av engelskspråkig science fiction-litteratur,
- använda grundläggande analytiska metoder för litteraturstudier applicerade på science fiction-litteratur som behandlar framtidsvisioner och –scenarier som tar sin utgångspunkt i sin respektive samtid,
- använda insikter om hur science fiction-litteraturen kan ge oss en större förståelse för vårt eget samhälle, med avseende på bl.a. samhällsstruktur och vetenskap.
Kursinnehåll
Kursen består av en introduktionsföreläsning kring science fiction-genrens historiska utveckling, baserad på engelskspråkig litteratur. Ett antal olika verk studeras och analyseras därefter i muntliga seminarier under kursens gång.
Undervisning/Arbetsformer
Samtliga studenter förväntas att aktivt och konstruktivt delta på seminarier. Undervisningen sker i form av en föreläsning och efterföljande litterära seminarier, där studenterna muntligt redovisar och diskuterar litteraturen, och där återkoppling sker i muntlig form.
Examination
Löpande examination sker genom aktivt och obligatoriskt deltagande i seminarier. Dessutom ingår en avslutande skriftlig examen, baserad på den litteratur som behandlats i kursen.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt Sv B/Sv2 B + En B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Science-Fiction Classics, grundkurs
Science-Fiction Classics, basic level
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 711G13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G       HU