Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Engelska 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska
Ämnesområde Engelska - EN1
  Kurskod   711G12
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda kunskaper om engelsk och amerikansk litteratur från olika epoker, samt studera dessa epoker ur kulturhistorisk synvinkel,
- analysera och diskutera litteratur och andra kulturella företeelser,
- använda kunskaper i lingvistiska teorier och begrepp,
- demonstrera kunskaper i engelska språkets utveckling,
- visa grammatiska insikter och språkfärdighet i olika sammanhang i tal och skrift,
- använda kunskaper i vetenskaplig metodik och framställning.
Kursinnehåll
Kursen är indelad i två huvuddelar, Kultur och text och Språk i teori och praktik, och utgår från epokstudier där språk, litteratur och kultur belyses från olika kulturhistoriska synvinklar.

Kultur och text 15 hp
- Kulturhistorisk översiktskurs
- Text och poesi

Språk i teori och praktik 15 hp
- Språkhistoria och lingvistik
- Skriftlig språkfärdighet
- Projekt
Undervisning/Arbetsformer
Studenten förväntas aktivt och konstruktivt delta på seminarier. Kursens olika delmoment löper i stort sett parallellt under kursens gång, där de olika delarna bidrar till ett helhetsintryck av en epok, och visar hur den passar in i historien. Vetenskaplig metod och framställning tränas i ett individuellt projekt. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, lektioner, övningar och handledning, där återkoppling sker i muntlig och skriftlig form.
Examination
Löpande examination genom aktivt och obligatoriskt deltagande i seminarier. Dessutom ingår inlämningsuppgifter, skriftlig och muntlig examination i varierande former, samt två avslutande skriftliga språkfärdighetsprov i form av salstentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Engelska,grundkurs, 30 hp, med minst 22,5 hp godkända, varav två godkända språkfärdighetsprov.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Engelska 2, fortsättningskurs
English 2
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 711G12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.