Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
International Business English II, basic level, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska - ENA
Ämnesområde
  Kurskod   711G08
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- uttrycka sig nyanserat i tal och skrift, särskilt i arbetslivssammanhang,
- identifiera, tillgodogöra sig och analysera formell engelsk text, både fack- och sakprosa, med anknytning till affärslivet,
- genomföra formella muntliga presentationer och förhandlingar på engelska inom affärsrelaterade ämnen,
- använda ett utökat fackspråkligt vokabulär.
Kursinnehåll
Kursens innehåll belyser
- grammatiska och stilistiska övningar,
- studier av aktuella texter från brittisk och amerikansk (näringslivs-) press, däribland s.k. ”case studies” från näringslivet,
- skönlitteratur med affärsanknytning,
- samtalsövningar samt muntliga presentationer.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen förutsätter att studentens huvudsakliga arbetsinsats sker genom instudering på egen hand. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt enskilda muntliga och skriftliga presentationer.
Examination
Examinationen består av 3 delar:
a) Aktivt deltagande med fullgörande av förelagda uppgifter.
b) Text, som examineras genom aktivt deltagande i litteraturseminarier, inlämning av skriftliga uppgifter samt genom projektredovisningar.
c) Skriftligt prov i läsförståelse samt ordkunskap och skriftlig språkfärdighet.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt minst 10,5 hp (7p) från kursen International Business English, 15 hp (10p), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
International Business English II, basic level
International Business English II, basic level
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 711G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska - ENA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ENA   HU