Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
International Business English, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska
Ämnesområde Engelska - EN1
  Kurskod   711G05
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- uttrycka sig i tal och skrift på engelska
- tillgodogöra sig engelsk text, både fack- och sakprosa med anknytning till affärslivet
- hålla muntliga presentationer på engelska inom affärsrelaterade ämnen
- använda fackspråklig engelsk vokabulär.
Kursinnehåll
Kursen innehåller aktuella texter från brittisk och amerikansk (näringslivs-)press, skönlitteratur med affärsanknytning, skrivövningar, samtalsövningar samt muntliga presentationer.
Undervisning/Arbetsformer
Den huvudsakliga arbetsinsatsen består av studier på egen hand. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt enskilda muntliga och skriftliga presentationer. Stor tonvikt läggs på aktivt muntligt deltagande.
Examination
Löpande examination sker genom aktivt och obligatoriskt deltagande i seminarier. Dessutom ingår inlämningsuppgifter, skriftlig och muntlig examination i varierande former, samt avslutande skriftlig tentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
International Business English
International Business English
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 711G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-01-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.