Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
International Business English, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska - ENA
Ämnesområde
  Kurskod   711G05
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- uttrycka sig i tal och skrift på engelska
- tillgodogöra sig engelsk text, både fack- och sakprosa med anknytning till affärslivet
- hålla muntliga presentationer på engelska inom affärsrelaterade ämnen
- använda fackspråklig engelsk vokabulär.
Kursinnehåll
Kursen innehåller aktuella texter från brittisk och amerikansk (näringslivs-)press, skönlitteratur med affärsanknytning, skrivövningar, samtalsövningar samt muntliga presentationer.
Undervisning/Arbetsformer
Den huvudsakliga arbetsinsatsen består av studier på egen hand. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt enskilda muntliga och skriftliga presentationer. Stor tonvikt läggs på aktivt muntligt deltagande.
Examination
Kursen examineras i tre delar:
a) Aktivt deltagande, 4 hp. Denna delkurs examineras fortlöpande och kräver närvaro med aktivt deltagande och fullgörande av förelagda uppgifter.
b) Text, 4 hp. Denna delkurs examineras genom aktivt deltagande i litteraturseminarier, inlämning av skriftliga uppgifter samt projektredovisning.
c) Tentamen, 7 hp. Skriftligt prov i läsförståelse, ordkunskap och skriftlig språkfärdighet.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt SvB/Sv2 B + EnB.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
International Business English
International Business English
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 711G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska - ENA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ENA   HU