Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Engelska 1, grundkurs, deltid, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska - ENA
Ämnesområde
  Kurskod   711G04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda goda kunskaper om och visa förståelse för olika aspekter av det engelska språket: ordförråd, uttal, fonetik, grammatiska strukturer och idiomatiska uttryck i olika stilistiska kontexter,
- demonstrera kunskap om och förståelse av samhällsstruktur och vardagsliv i Förenta staterna och Storbritannien, samt förmåga att analysera och diskutera litterära texter som belyser dessa områden,
- arbeta självständigt och tillämpa ett kritiskt arbets- och förhållningssätt.
Kursinnehåll
Kursen är uppdelad i två huvuddelar: en kommunikativ del och en del som behandlar kultur och text. Under dessa delar ryms flera delkurser:

Kommunikativ kompetens (15hp)
- Fonetik och uttal.
- Muntlig framställning i samband med kulturstudier.
- Skriftliga övningar samt uppsats i samband med skrivträning och litterär analys.
- Systematisk genomgång av allmän och engelsk grammatik med tillämpningsövningar.

Kultur och text (15hp)
- Valda områden av nutida amerikanskt och brittiskt samhällsliv, baserade på sakprosa inklusive tidningstext, samt informations- och kommunikationsteknologiska medier.
- Textbehandling av litterära verk som belyser det amerikanska och brittiska samhället.
Undervisning/Arbetsformer
Studenten förväntas aktivt och konstruktivt delta på seminarier. Flera av kursens olika delmoment löper parallellt under kursens gång. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, lektioner och övningar, där återkoppling sker i muntlig och skriftlig form.
Examination
Löpande examination sker genom aktivt och obligatoriskt deltagande i seminarier. Dessutom ingår inlämningsuppgifter, skriftlig och muntlig examination i varierande former, samt avslutande skriftliga språkfärdighetsprov i form av salstentamen.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt särskild behörighet C.1 (Sv B/Sv2 B + En B)
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Engelska 1, grundkurs, deltid
English 1, basic level, part time
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 711G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska - ENA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ENA   HU