Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Engelska 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska - ENA
Ämnesområde
  Kurskod   711G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupad nivå kunna
- använda kunskap om den klassiska engelskspråkiga litteraturen och redogöra för den vetenskapliga kritiken av densamma,
- beskriva och exemplifiera geografiska och sociala variationer i engelskan samt redogöra för kontexter där engelska förekommer
- visa förtrogenhet med stilistiska drag i engelska texter samt kunna använda en förfinad förmåga att skriva formell engelska,
- använda kunskaper om forskningens teori och metod.
Kursinnehåll
Kursen består av två huvuddelar: Språk och kultur samt Uppsats. Den förstnämnda omfattar övningar i litterär analysförmåga och studier av litteraturkritik, en språkvetenskaplig del som behandlar moderna varianter inom det engelska språket – med tonvikt på brittisk, amerikansk och australiensisk engelska – samt övningar i språkfärdighet.

Den andra huvuddelen utgörs av en vetenskaplig uppsats inom litterär eller lingvistisk inriktning.

Språk och kultur, 15 hp
- Writers and Critics.
- Varieties and Contexts of English
- Språkfärdighet.

Uppsats, 15 hp
Undervisning/Arbetsformer
Studenten förväntas aktivt och konstruktivt delta på seminarier. Studenten fördjupar sin litterära analysförmåga och dithörande litteraturkritik genom läsning av klassiska engelskspråkiga romaner. Moderna varianter inom engelska språket analyseras.
Språkfärdighet övas kontinuerligt, för att utveckla studenternas förmåga att uttrycka sig i formell engelska och är en avgörande komponent i arbetet med att färdigställa en vetenskaplig uppsats.
Undervisningen sker i form av självstudier, föreläsningar, seminarier, lektioner och individuell handledning, där återkoppling sker i muntlig och skriftlig form.
Examination
Löpande examination sker genom aktivt och obligatoriskt deltagande i seminarier. Dessutom ingår inlämningsuppgifter, skriftlig och muntlig examination i varierande former, samt avslutande skriftligt språkfärdighetsprov i form av salstentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Engelska, grundkurs och Engelska, fortsättningskurs med minst 52,5 hp godkända, inklusive samtliga språkfärdighetsprov samt projektarbete (motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Engelska 3, fördjupningskurs
English 3
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 711G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska - ENA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     ENA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-01-10 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.