Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Engelska 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska - ENA
Ämnesområde
  Kurskod   711G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- tala och skriva god engelska samt ha praktisk kännedom om olika aspekter av det engelska språket: uttal, grammatiska strukturer, ordförråd, ordbildning och idomatiska uttryck i olika stilistiska kontexter,
- beskriva och använda grundläggande lingvistiska begrepp,
- använda kunskap om och visa förståelse för samhällsstruktur och vardagsliv i Förenta staterna och Storbritannien, samt kunna analysera och diskutera litterära texter som belyser dessa områden,
- arbeta självständigt och tillämpa ett kritiskt arbets- och förhållningssätt.
Kursinnehåll
Kursen är uppdelad i två huvuddelar: en språklig del och en del som behandlar kultur och skönlitteratur. Under dessa delar ryms flera delkurser:

Språkstudier (15hp)
- Fonetik och uttal.
- Muntlig framställning i samband med kulturstudier.
- Skriftliga övningar samt uppsats i samband med skrivträning och litterär analys.
- Systematisk genomgång av allmän och engelsk grammatik med tillämpningsövningar
- Lingvistik

Kultur och litteraturstudier (15hp)
- Valda områden av nutida amerikanskt och brittiskt samhällsliv, baserade på sakprosa inklusive tidningstext, samt informations- och kommunikationsteknologiska medier.
- Textbehandling av litterära verk som belyser det amerikanska och brittiska samhället.
Undervisning/Arbetsformer
Studenten förväntas aktivt och konstruktivt delta på seminarier. Flera av kursens olika delmoment löper parallellt under kursens gång. Undervisningen sker i form av självstudier, föreläsningar, seminarier, lektioner och övningar, där återkoppling sker i muntlig och skriftlig form.
Examination
Löpande examination sker genom aktivt och obligatoriskt deltagande i seminarier. Dessutom ingår inlämningsuppgifter, skriftlig och muntlig examination i varierande former, samt avslutande skriftliga språkfärdighetsprov i form av salstentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Sv B/Sv2 B + En B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Engelska 1, grundkurs
English 1, basic level
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 711G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska - ENA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ENA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-06-24 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.