Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
English. Applied Theory and Method, advanced level, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska
Ämnesområde Engelska - EN1
  Kurskod   711A16
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- använda relevanta begrepp och redogöra för gällande inriktningar inom engelsk språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod,
- på ett vetenskapligt sätt tillämpa språk- och litteraturvetenskapliga metoder,
- självständigt och med utvecklad analytisk och kritisk förmåga planera och genomföra avgränsade studier inom både engelsk språk- och litteraturvetenskap,
- använda relevant forskning som grund för egna arbeten,
- konsekvent följa vedertagen språk- eller litteraturvetenskaplig skrivtradition med avseende på struktur samt citat- och källhantering,
- använda ett för vetenskapliga texter korrekt, och till stilen lämpligt, engelskt språk.
Kursinnehåll
Studenten väljer i samråd med examinator några språk- och litteraturvetenskapliga teorier och metoder att fördjupa sig i. Fördjupningen innebär tre mindre studier som belyser lämpliga frågeställningar med hjälp av relevant teori och metod.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form enskild handledning och självstudier.
Examination
Tre skriftliga studier av begränsad omfattning ligger till grund för examinationen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Engelska grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs med minst 70 hp godkända, inklusive samtliga språkfärdighetsprov (motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
English. Applied Theory and Method, advanced level
English. Applied Theory and Method, advanced level
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 711A16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-12-15 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.