Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Engelska, avancerad kurs, Linguistic and Literary Theory and Method, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska
Ämnesområde Engelska - EN1
  Kurskod   711A15
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- med djup förståelse och ur olika perspektiv redogöra för engelsk språk- och litteraturvetenskap,
- söka aktuell forskning inom engelsk språk- och litteraturvetenskap,
- tolka och kritiskt värdera aktuell forskning utifrån gällande teoretiska och metodologiska ansatser,
- redogöra för och kritiskt jämföra ett urval språk- och litteraturvetenskapliga metoder,
- konsekvent följa vedertagen språk- eller litteraturvetenskaplig skrivtradition med avseende på citat- och källhantering,
- använda ett för vetenskapliga texter korrekt, och till stilen lämpligt, engelskt språk.
Kursinnehåll
Kursen behandlar ett urval av språk- och litteraturvetenskapliga teoretiska och metodologiska begrepp och perspektiv. Studenten söker efter aktuell forskning som representerar dessa, samt tolkar och utvärderar dem med
utgångspunkt i hur de kan användas inom språk- och litteraturvetenskaplig forskning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av seminarier och självstudier. Undervisningsspråk: Engelska.
Examination
Kursen examineras muntligt med skriftligt underlag, genom inlämningsuppgifter samt hemtentamen. Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Engelska grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs med minst 70 hp godkända, inklusive samtliga språkfärdighetsprov (motsvarande). Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Engelska, avancerad kurs, Linguistic and Literary Theory and Method
English. Linguistic and Literary Theory and Method, advanced level
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 711A15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-03-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.