Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Engelska. History of English, avancerad kurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska
Ämnesområde Engelska - EN1
  Kurskod   711A14
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- med djup förståelse och ur olika perspektiv genomlysa och systematiskt integrera kunskaper i engelsk språkvetenskap,
- analysera tidstypiska språkdrag och redogöra för engelska språkets utveckling från fornengelska till tidig modern engelska med avseende på språkets etymologi, fonologi, morfologi, syntax, ordförråd och ortografi,
- självständigt tillämpa någon relevant språkvetenskaplig metod i en avgränsad språkhistorisk undersökning,
- konsekvent följa vedertagen språkvetenskaplig skrivtradition med avseende på struktur samt citat- och källhantering,
- använda ett för vetenskapliga texter korrekt, och till stilen lämpligt, engelskt språk.
Kursinnehåll
Genom att studera ett representativt urval av texter från olika tidsperioder belyser kursen det engelska språkets utveckling från fornengelska till tidig modern engelska (Shakespeares tid). Samtidigt befäster och fördjupar studenten sina språkvetenskapliga kunskaper och färdigheter genom att tillämpa olika analysmetoder vad gäller exempelvis ljud-, form- och satslära. Utifrån en specifik språkhistorisk frågeställning utför studenten även en självständig och avgränsad empirisk undersökning med hjälp av en relevant språkvetenskaplig metod.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av förberedda seminarier och självstudier.
Examination
Kursen examineras genom hemtentamen och framläggande av en självständig och avgränsad skriftlig undersökning. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Engelska grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs med minst 70 hp godkända, inklusive samtliga språkfärdighetsprov (motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Engelska. History of English, avancerad kurs
English. History of English, advanced level
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 711A14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-06-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.