Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
English, Writers and Contexts, advanced level, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska
Ämnesområde Engelska - EN1
  Kurskod   711A13
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna
- ur olika perspektiv genomlysa och systematiskt integrera kunskaper i engelsk litteratur och litteraturteori,
- kritiskt jämföra ett antal litteraturvetenskapliga metoder och teorier,
- självständigt tillämpa något relevant litteraturteoretiskt perspektiv i en avgränsad studie,
- konsekvent följa vedertagen akademisk skrivtradition med avseende på struktur samt citat- och källhantering,
- använda ett för vetenskapliga texter korrekt, och till stilen lämpligt, engelskt språk.
Kursinnehåll
Kursen ger en fördjupad orientering i engelsk litteratur samt litteraturvetenskaplig teori och metod. Under kursen diskuteras skönlitteratur på engelska i sin sociala, historiska och politiska kontext. Skönlitteraturen läses i dialog med ett antal litteratur- och samhällsteoretiska perspektiv och texter. Kursen kan ingå i Engelska, Magisterkurs, 60 hp.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom aktivt seminariedeltagande, inlämningsuppgifter samt framläggande av en självständig och avgränsad skriftlig studie.

Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studiehandledning.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Engelska grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs med minst 70 hp godkända, inklusive samtliga språkfärdighetsprov (motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
English, Writers and Contexts, advanced level
English. Writers and Critics, advanced level
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 711A13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-12-15 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.