Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Engelska. Academic Writing, avancerad kurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska
Ämnesområde Engelska - EN1
  Kurskod   711A12
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna
- ur olika perspektiv genomlysa och systematiskt integrera kunskaper i engelsk språk- och litteraturvetenskap,
- söka aktuell forskning inom engelsk språk- och litteraturvetenskap,
- tolka och kritiskt värdera aktuell forskning med tonvikt på vedertagna normer för vetenskapliga skrivtraditioner,
- kritiskt jämföra ett urval språk- och litteraturvetenskapliga metoder,
- självständigt utforma en egen forskningsbar frågeställning,
- skriva centrala avsnitt i vetenskaplig text i enlighet med vedertagen språk- eller litteraturvetenskaplig skrivtradition,
- konsekvent följa vedertagen språk- eller litteraturvetenskaplig skrivtradition med avseende på struktur, citat- och källhantering,
- använda ett för vetenskapliga texter korrekt, och till stilen lämpligt, engelskt språk,
- genomföra en kritisk granskning av vetenskapliga arbeten med avseende på både innehåll och form.
Kursinnehåll
I kursen utvecklar studenten sitt vetenskapliga skrivande och kritiska förhållningssätt. Detta uppnås dels genom att analysera och diskutera konkreta exempel på akademiskt skrivande inom språk- och litteraturvetenskap, dels genom en egen skrivuppgift på engelska inom ett av dessa områden. Kursen kan ingå i Engelska, Magisterkurs, 60 hp.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av förberedda seminarier och självstudier.
Examination
Kursen examineras muntligt med skriftligt underlag, genom inlämningsuppgifter inklusive en avslutande självständig skrivuppgift. Examination av den självständiga skrivuppgiften sker genom framläggande och försvar av det egna arbetet samt opposition. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Engelska grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs med minst 70 hp godkända, inklusive samtliga språkfärdighetsprov (motsvarande). Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Engelska. Academic Writing, avancerad kurs
English. Academic Writing, advanced level
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 711A12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-06-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.