Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Engelska.Translation, advancerad kurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska
Ämnesområde Engelska - EN1
  Kurskod   711A11
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna
- översätta olika texttyper till engelska och visa förtrogenhet med stilistiska drag,
- redogöra för centrala teoretiska begrepp inom översättningsvetenskap,
- kritiskt jämföra viktiga inriktningar inom översättningsvetenskap,
- självständigt tillämpa och analysera översättningsvetenskaplig teori och metod,
- utveckla en forskningsbar frågeställning och med hjälp av denna utföra en avgränsad översättningsvetenskaplig undersökning,
- konsekvent följa vedertagen språkvetenskaplig skrivtradition med avseende på struktur samt citat- och källhantering,
- använda ett för vetenskapliga texter korrekt, och till stilen lämpligt, engelskt språk.
Kursinnehåll
I denna kurs befäster och fördjupar studenten sin språkfärdighet genom att översätta olika texttyper så som vardagssamtal, bruksanvisningar, skönlitteratur och poesi. Genom att läsa om och diskutera översättningsteoretiska inriktningar och ansatser samt anpassa dessa till olika översättningssituationer får studenten också en fördjupad förståelse för översättning som process och produkt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av förberedda seminarier och självstudier.
Examination
Kursen examineras genom hemtentamen och framläggande av en självständig och avgränsad skriftlig undersökning. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Engelska grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs med minst 70 hp godkända, inklusive samtliga språkfärdighetsprov (motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Engelska.Translation, advancerad kurs
English.Translation, advanced level
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 711A11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-06-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.