Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Engelska 4, avancerad kurs (halvfart), 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska
Ämnesområde Engelska - EN1
  Kurskod   711A02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna
- redogöra för de moderna europeiska språkens och de moderna europeiska litteraturernas framväxt,
- använda centrala litteraturvetenskapliga begrepp och metoder i en avancerad analys av den klassiska engelskspråkiga litteraturen och kunna ta ställning till den vetenskapliga kritiken av densamma.
Kursinnehåll
Den första delkursen innehåller en jämförande och historisk översikt över de moderna europeiska språkens och de moderna europeiska litteraturernas framväxt, inbördes förhållanden och särart.

Den andra delkursen behandlar litteraturvetenskapliga begrepp och metoder samt hur en europeisk litterär genre, bildningsromanen, tar sig uttryck i den klassiska engelska romanen.

Språk, litteratur och kultur, 15 hp

Språk och kultur i Europa

Bildningsromanen i engelsk litteratur
Undervisning/Arbetsformer
Studenten förväntas aktivt och konstruktivt delta på seminarier etc, genom gedigna förberedelser till desamma. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier; återkoppling sker i muntlig och skriftlig form. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationen utgörs av aktivt och obligatoriskt deltagande i seminarier samt inlämnande av redovisningsuppgifter. Detaljerad information återfinns i studehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Engelska grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs, om vardera 30 hp. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Engelska 4, avancerad kurs (halvfart)
English 4
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 711A02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-01-01 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.