Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Engelska 4, avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska - ENA
Ämnesområde
  Kurskod   711A01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

- demonstrera avancerad kunskap om de moderna europeiska språkens och de moderna europeiska litteraturernas framväxt,
- använda centrala litteraturvetenskapliga begrepp och metoder i en avancerad analys av den klassiska engelskspråkiga litteraturen och kunna ta ställning till den vetenskapliga kritiken av densamma,
- redogöra för forskningens teori och metod och kunna tillämpa dem skriftligt i ett vetenskapligt arbete.
Kursinnehåll
Den första delkursen innehåller en jämförande och historisk översikt över de moderna europeiska språkens och de moderna europeiska litteraturernas framväxt, inbördes förhållanden och särart.

Den andra delkursen behandlar litteraturvetenskapliga begrepp och metoder samt hur en europeisk litterär genre, bildningsromanen, tar sig uttryck i den klassiska engelska romanen.

Inom den vetenskapliga uppsatsen förfinar den studerande sin förtrogenhet med den vetenskapliga metodiken för ämnet och förmåga att utföra en självständig forskningsuppgift.

Språk, litteratur och kultur, 15 hp

Språk och kultur i Europa

Bildningsromanen i engelsk litteratur

Litteraturvetenskapliga begrepp och metoder

Examensarbete, 15 hp

Författande av ett självständigt vetenskapligt arbete om c:a 25 datorskrivna sidor.
Undervisning/Arbetsformer
Studenten förväntas aktivt och konstruktivt delta på seminarier etc, genom gedigna förberedelser till desamma. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, och individuell handledning, där återkoppling sker i muntlig och skriftlig form. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationen utgörs av aktivt och obligatoriskt deltagande i seminarier, inlämnande av redovisningsuppgifter samt genomförande av ett självständigt vetenskapligt arbete.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs att grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs, om vardera 30 hp, i Engelska är godkända.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Engelska 4, avancerad kurs
English 4
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 711A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska - ENA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     ENA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-01-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.