Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Gräsrotsinitiativ för ett hållbart samhälle, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Samhällsplanering
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   709G04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för villkor gällande hållbarhet inom planetära gränser
- tillämpa centrala begrepp inom sociala rörelser i relation till stadsplanering för ett hållbart samhälle.
- tillämpa verktyg använda av gräsrotsinitiativ för ett hållbart samhälle
- tillämpa metoder för deltagande i sociala rörelser
- analysera för- och nackdelar med olika former av gräsrotsinitiativ
Kursinnehåll
Denna tematiska kurs lyfter fram gräsrotsinitiativ såsom energikooperativ, permakultur, lokalekonomiska analyser, naturens rättigheter och ekoprenörskap på ett teoretiskt och praktiskt vis. Kursen behandlar också transformativa begrepp såsom miljörättvisa, planetära gränser, posthumaniora och urfolksmetodologi samt läser om ekobyar, divesteringsrörelsen och hur en annan värld är möjlig.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och egendokumentation av praktiska övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig uppgift, aktivt deltagande i seminarier samt dokumentation av praktiskt omsatt kunskap tillägnad under kursen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Gräsrotsinitiativ för ett hållbart samhälle
Transformative grassroots initiatives for living within our planetary boundaries
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 709G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Samhällsplanering          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-05-09 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.