Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Hållbara städer och infrastrukturella förändringar, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Samhällsplanering
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   709G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- beskriva den urbana infrastrukturens betydelse för hur nätverkade städer fungerar
- redogöra för och analysera förändringsprocesser som påverkar och möjliggör omställning till hållbara städer
- redogöra för olika teoretiska perspektiv för att analysera omställning till hållbara städer.
Kursinnehåll
Omställningen av städer i en mer hållbar riktning handlar i stor utsträckning om att omvandla den urbana infrastrukturen. Dessa förändringar påverkar sannolikt de sätt som vi arbetar, lever och kommunicerar i städer. Kursen analyserar dessa förändringsprocesser utifrån ett sociotekniskt perspektiv och betonar det ömsesidiga beroende som finns mellan teknik, social, kulturell, ekonomisk och politisk förändring. Fokus ligger på exempel där visioner för hållbara städer omsätts i praktiken, urbana experiment för hållbarhet samt på politiska processer för omställning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, litteraturseminarier och exkursioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig och/eller audiovisuell presentation samt aktivt deltagande i seminarier och exkursioner. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Hållbara städer och infrastrukturella förändringar
City districts and sustainability
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 709G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Samhällsplanering          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-06-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.