Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Stadsdelsutveckling och hållbarhet, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Samhällsplanering
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   709G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- beskriva och förklara utveckling av stadsdelar utifrån perspektiv av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
- beskriva och tillämpa centrala begrepp inom hållbar stadsplanering
- redogöra för förhållningssätt och använda metoder för medborgardriven involvering.
Kursinnehåll
Stadsdelar är viktiga enheter i utvecklingen av städer som helhet och i sin egen roll som den fysiska och sociala miljö stadens invånare oftast har mest direkt kontakt med. Många större svenska kommuner och orter har genomfört eller kommer att genomföra omvandlingsprojekt av befintliga stadsdelar eller byggande av nya.
- Planeringen för stadsdelars utveckling, vare sig de är befintliga eller nya, sägs i dag oftast ske inom ramen för hållbar utveckling, men vad innebär det i praktiken?
- Vad gör en stadsdel hållbar och vilka kan drivkrafterna för förändring vara?
- Hur ska vi förstå utvecklingen med hjälp av stadsplaneringsteori?
- Vilka metoder och verktyg finns för att möjliggöra en hållbar stadsdelsutveckling?
Kursen fokuserar både praktik, teori och verktyg samt ger aktuella exempel från dagens många stadsdelsutvecklingsprojekt. I kursen ingår även studiebesök.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, exkursioner och övningar.Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga uppgifter, muntlig presentation och aktivt deltagande i seminarier och övningar. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Stadsdelsutveckling och hållbarhet
City districts and sustainability
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 709G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Samhällsplanering          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.