Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Visualiseringsstöd för hållbar och klimatsäker stadsplanering, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Samhällsplanering
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   709G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för villkor för klimatfrågans integrering/hantering i stadsplanering
- tillämpa centrala begrepp inom visualisering, klimatanpassning och stadsplanering.
- tillämpa visualiseringsverktyg inom stadsplanering (med särskilt fokus på översikts- och detaljplaner).
- tillämpa metoder för deltagande i planeringsprocesser.
- analysera för- och nackdelar med olika visualiseringsstöd.
Kursinnehåll
Dagens städer håller på att ställas om i en klimatsäker och hållbar riktning. Det handlar om allt från dagvattenplanering och byggande till lokaltrafik. Inom stadsplanering har alltid visuella representationer använts. Den snabba utvecklingen av IKT-verktyg för att visualisera hur städer förändras skapar nya möjligheter och utmaningar för planeraren. Kursen består av tre moduler: verktyg för visualisering; hur klimatrisker, sårbarhet och anpassning kan hanteras i planering; och metoder/verktyg för deltagande i planeringsprocesser. I skärningspunkten mellan dessa läggs grund för att diskutera potentialen för att använda visualiseringsstöd för planering för mer hållbara och klimatsäkra städer.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, litteraturseminarier och laborationer.Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga uppgifter, muntlig presentation och aktivt deltagande i seminarier och laborationer.Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Visualiseringsstöd för hållbar och klimatsäker stadsplanering
Visualization support for sustainable and climate-proof urban planning
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 709G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Samhällsplanering          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.