Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Att leva med demenssjukdom, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Äldre och åldrande
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   708G01
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- identifiera och förklara begreppen demens, vardagsliv, agentskap, funktionsnedsättning och livslopp.
- redogöra för och utveckla innebörderna av ett liv med demens och funktionsnedsättning, och dess konsekvenser för familjer, institutioner och samhällen.
- beskriva och diskutera relationen mellan begreppen livslopp, vardagliga livsvillkor och samhälleliga välfärdsinstitutioner.
- redogöra för hur personer med demenssjukdom deltar i samhällslivet och fungera som medborgare
- identifiera frågor kring agentskap och relatera till hur personer med demenssjukdom kan ha makt över sitt eget liv
Kursinnehåll
I kursen behandlas de existentiella, etiska, sociala och psykologiska frågor som aktualiseras för personer som lever med en demenssjukdom, och för deras anhöriga, och samhällets välfärdsinstitutioner. Det historiska perspektivet på demens diskuteras för att kunna förklara dagens syn på demens. Särskild vikt läggs vid kunskap om hur personer med demenssjukdom idag kan leva och fungera i sitt hem tillsammans med eventuella familjemedlemmar, hur de kan fungera som medborgare och deltaga i samhällslivet, ha makt över sitt eget vardagsliv och fatta egna beslut om sitt eget liv. Detta diskuteras i relation till begrepp såsom agentskap, livslopp samt funktionsnedsättning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen grundar sig på föreläsningar, studentaktiva arbetsformer, seminarier, individuella och gruppvisa övningar samt handledning. Den studerande förbereder sig individuellt och i grupp inför undervisningen genom inläsning av litteratur samt arbete med specifika uppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationer kan ske både skriftligt och muntligt, både individuellt och i grupp. Examination kan ske såväl löpande som i slutet av kursen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Grundläggande behörighet.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Att leva med demenssjukdom
Living with Dementia
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 708G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Äldre och åldrande          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-10-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.